RSS

Stikkordarkiv: scoop

Min eksamensbesvarelse, del 1: Om kuratortjenester

Bilde

I god dele-ånd legger jeg ut eksamensbesvarelsen min, del 1, i kurset Smart læring. Jeg skal levere på fredag og tar gjerne imot innspill. Er noe uklart? Hva skulle du ønske du fikk vite? Jeg lager en litt åpnere variant på bloggen der jeg også lenker opp til det jeg har gjort fram mot dette (gamle innlegg, youtubefilmen min) og andre ting. Jeg gjør noen endringer underveis, litt i strid med annen bloggepraksis som er mer rett fram og rett ut.

«To share articles and opinions with other people»

Eleven i videregående skole – en kritisk leser og aktør i faglige nettverk?

Skal ungdommer lese og utforske det som skjer i verden, må de begynne å jakte etter kunnskap ut over det tekstene i læreboka og lærerens doseringer kan gi dem. Det kan være vanskelig å orientere seg; begrepet kurator brukes om en som samler ressurser og hjelper andre til å forstå dem gjennom å sette dem inn i en sammenheng, oppsummere dem eller stille kritiske spørsmål ved dem. Vi snakker her om såkalte kuratortjenester på nett som lar oss være redaktører og aktører i samspill med tekster, videoer og andre nettfunn.

Vi kan ikke ta for gitt at elevenes sosiale liv på nett automatisk fører til at de tar i bruk private nettverk til læring. Faktisk ville det gå imot det vi vet om nettverk: tette bånd, som familie og venner, fungerer på helt andre måter enn løse, perifere bånd. De perifere båndene er gjerne strukturert slik at hvem som helst kan gå inn i forbindelsene, men basert på for eksempel felles interesser, kunnskap og mål. Kan vi tenke oss at elevene også vil oppleve læringsprosessene som mindre styrt av skole, tidspunkt og læreplanmål, og heller bestemt av interesser og behov for læring, dersom de går inn mer åpne nettverk?

I faget Internasjonal engelsk på studieforberende program er det spesielt aktuelt å utvide tekstutvalget fra lærebokteksten og til tekster og andre ressurser på nett. Dette ser vi også uttrykt i kompetansemål for faget, og spesielt “bruke digitale hjelpemidler på en selvstendig, kritisk og kreativ måte til innhenting av informasjon, kommunikasjon og presentasjon av eget stoff” (Udir). Mange av temaene i faget berører utfordringer og muligheter knyttet til økt globalisering og samhandling. Dette er temaer der man i liten grad kan basere seg på lærebøkenes raskt utdaterte faktatekster.

Jeg stilte meg følgende spørsmål:

– hvordan kan elevene begynne å forme faglige nettverk, såkalte personlige læringsnettverk, som de også kan benytte når de søker informasjon og gode kilder til kunnskap?

– hvordan kan elevene øve på å lese og formulere hovedinnhold i tekster, og samtidig trene seg opp i å bli kritiske lesere?

– hvordan kan elevene bli aktører eller produsenter ut over å skrive lukkede skoletekster som bare læreren leser?

For å jobbe mot disse målene introduserte jeg kuratortjenesten Scoop.it i klassen. Basert på egne erfaringer etter dette vil jeg foreslå følgende:

1. Forarbeid

Lag en bruker selv. Begynn med å samle og utvide ditt eget nettverk! Du kan lage to lister i gratisversjonen på Scoop, dersom du velger akkurat denne tjenesten. Velg deg hvilke tema du vil følge, da får du opp forslag til saker som kan være interessant for deg. Begynn å scoope egne artikler og videoer, eller se på hva andre har scoopet, og rescoop det du vil ha på listene dine. Du har personer i ditt “community”, men følger lister (ikke personer). Skriv “innsiktskommentarer” (“insights”) til det du scooper/rescooper, slik som på bildet øverst i dette innlegget. Du kan lenke scoopene dine til Twitter, Facebook, WordPress eller andre sosiale medier for å utnytte faglige nettverk maksimalt. Det kan imidlertid være lurt å ikke la denne lenkinga skje automatisk dersom du scooper for mange ulike formål. Her er min bruker, forresten.

2. Med elevene

Modeller: vis din egen bruker, og da spesielt “innsiktskommentarene”, la elevene opprette egne brukere og la elevene rescoope fra lista di. Diskuter det dere gjør, og jobb med avgrensa tema. Jeg har tenkt litt på om du bør ha definerte mål, som fungerer best for noen, eller om en bør invitere til at elevene selv finner ut av hva de vil lære. Elevene kan utvikle sine egne lister og bygge opp nettverkene sine – gjerne utenfor klasserommet! Som lærer bør du også  rescoope det elevene har funnet, om det er spesielt relevant for faget. Da blir elevens funn løftet fram og elevene kan begynne å se seg selv som aktører i samhandling med lærere og andre. Vi vet alle hvor godt det er når noen andre trekker fram noe vi har gjort, funnet eller sett.

Slike arbeidsmetoder kan også brukes til å undersøke og evaluere hvorvidt tekster er partiske, unyanserte eller tildekkende; innsiktstekstene kan løftes opp til kritisk lesning. Elevene må vite hvem som har skrevet og publisert tekstene, de må kunne vurdere om de er troverdige kilder og se tekstene i en større sammenheng. Alt for ofte leser elevene en enkelt tekst om et emne, men jeg mener de må lese flere og lete etter nyanser og ulike perspektiv. Å være kritisk er ikke det samme som å være konstant i mot, men man må kunne drøfte dem. Åpne nettverk har en annen viktig funksjon også: i stedet for å bare få servert tekster og innhold fra folk du normalt er enig med, vil du lettere kunne komme over ideer fra folk med helt andre perspektiver og utgangspunkt. Min erfaring er at det også er mer givende å ha et annet mål med lesinga enn å svare på spørsmål etterpå, nettopp fordi de heller må posisjonere seg selv i forhold til tekstene de leser. Sagt med Maureen McLaughlin så handler dette først og fremst om å avdekke maktforhold.

Hva erfarte vi?

Elevene er mer motivert til å lese tekster dersom de har funnet dem selv, og de velger blant et større spenn av tekster. Innsiktskommentarene er av ulik kvalitet: noen forstår tekstene godt, og kan ha innvendinger til det som er framstilt, mens andre har nok med å parafrasere deler av innholdet. Metoden med innsiktstekster oppfordrer også til en type modellering; når man velger “scoop”, ser man ikke selve teksten, og blir dermed oppfordret til å skrive om teksten med egne ord og tenke bevisst på hvordan de vil vise fram teksten til andre. Elevene har såvidt begynt å produsere noe, og det de gjør, kan ses av andre. Det har likevel en ufarlig, ikke-utleverende form, og den krever mindre sammenhengende arbeid enn for eksempel blogg.

Jen Ross ved Universitetet i Edinburgh skriver om «Engaging with webness in online reflective writing practises».  Hun hevder at den litt fragmentariske arbeidsformen og kuratering av innhold (såkalt produsage) en mer hensiktsmessig arbeidsform enn lineær, monologisk blogging. Hun undersøkte studenter og lærere som brukte blogg til refleksjonstekster, som ofte vil ligne arbeidsprosseser også elever gjør i skolen. Der bloggen skaper en illusjon om helhet (som kanskje, og kanskje ikke, finnes) og stiller krav til hvordan man presenterer seg selv, vil kuratering ved hjelp av tjenester som Scoop.it gi et mer realistisk bilde av hvordan vi opptrer på nett. Vi samler, tagger, grupperer, organiserer og deler. Formen er kanskje mer flyktig, men den oppfordrer også til mer faktisk samarbeid og samhandling gjennom nettverk, både de man skaper aktivt selv, og de som foreslås av den digitale tjenesten. Læreren kan vise hvordan elevene blir aktører i så måte.

Howard Rheingold råder kuratorer til å finne seg en nisje, og bruke slike tjenester til å filtrere innhold. Det blir mer og mer aktuelt – her er et hav å ta av når man har verden i lomma. Elevene må også lære seg å sortere viktig fra uviktig, finne arbeidsmåter der de vet hva de skal lete etter og sortere informasjonen. Ikke minst må elevene lære seg hvem det er verdt å følge: hvilke noder ønsker de å knytte seg opp mot? Kan de selv være en node i andres personlige læringsnettverk? Jeg skulle ønske at elever i langt større grad enn i dag leste hverandres tekster uten at det var så «farlig» (elever tror av og til at skolen er en konkurranse dem i mellom). Rheingold ser slike aktiviteter som helt sentrale i kollektive læringsprosesser: «The participatory skill of curation and some of the collaborative skills of virtual community are fundamental to collective intelligence», sier han (Net Smart: 161).

I vår del 2 av eksamensoppgaven skriver vi om konnektivismen: læring skjer i nettverk mellom mennesker, ideer og tekster. Vil du bli en virkelig Net Smart, leser du også boka til Rheingold – og finner ham på Scoop! Til en viss grad kan vi si at denne digitale tjenesten er en form for sosial bokmerking. Andre steder er for eksempel bit.ly. Her kan du også beskrive tekster, og du kan lage flere samlinger og også samarbeide med andre for å opprette samlingene. Diigo.com har også delefunksjon, men egner seg kanskje spesielt godt til individuell samling av tekster og digital studieteknikk.

Forslag til videre lesning om kuratering på nett:  “Exploring Curation as a Core Competency in Digital and Media Literacy Education”.

 

 

Stikkord: , , , , ,

Learning to learn?

education

My English class has approximately three lessons (double or triple) available and I have left this competence aim in particular for these lessons: «locate, elaborate on and discuss international educational options and employment options». As I have started working for a new MOOC in «Smart learning» at NTNU, I would like to grab the opportunity to try out new forms and also new aims for our learning. Based on the competence aim, obviously, but with emphasis on education, I will suggest the following mini-project for my students

General questions:

1. Which educational options do you see for yourselves in the English speaking world?

2. Why would young people want to study abroad? What are the advantages, and what are possible disadvantages?

3. Which learning strategies have you developed during your years in high school? How can you develop your strategies further?

4. What is the importance of cultural codes? What are the cultural codes or norms of your group of students?

Each group must form a collaborative forum using Scoop.it to share texts and some other means of communication. They can pick texts from our Text book (Global Paths, Cappelen Damm), chapter 3. They should make sure they understand and are able to use the following terms (in the context of education)

graduation – schedule – newcomer – senior – college – high school – exchange student – age appropriate – detention – objectionalble – suspention – infractions – competitive – reputation – biased – extra curricular activities – applicants – enrollment – grant – admission – attendance – truancy – credentials – score  – obligations – certificates of education – letters of recommendation – rite of passage – annual – assessment – prestigious – aptitude – MOOC – network – literacy …?

Each group must make a 5 minute video of some kind that illustrates or demonstrates one of the above questions. This video must be shareable in class. When I have seen the videos, I hope to have time to talk to each group individually, or with two groups together. Also, I will evaluate your work-in-progress and your scooping practise.

As I see this as a suggestion, I am willing to discuss new paths and learning objectives. I might have some nice entires on my «digitallearning» list on Scoop.it.

Competence aims in English (for the entire course: International English): (UDIR)

Language and language learning

The aims of the studies are to enable pupils to

 • give an account of fundamental features of English usage and linguistic structure
 • give an account of fundamental principles for constructing texts in a variety of genres
 • analyse linguistic tools in different kinds of texts
 • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive character.

Communication

The aims of the studies are to enable pupils to

 • employ a nuanced, well-developed vocabulary – for both general and specialized use
 • understand, elaborate on and discuss lengthy discourses on general and specialized subjects
 • use language appropriate to the situation in social, professional and intercultural contexts
 • write coherent, well-structured texts on general, specialized and literary subjects
 • present technical material orally, in writing, or in the form of composite texts
 • use and communicate information based on figures and statistics
 • use digital tools in an independent, critical and creative manner in the gathering of information, and in the communication and presentation of his or her own material
 • give an account of and evaluate the use of sources

Culture, society and literature

The aims of the studies are to enable pupils to

 • locate, elaborate on and discuss international educational options and employment options
 • analyse and assess the role of some English-language media in international society
 • elaborate on and discuss various aspects of multicultural societies in the English-speaking world
 • reflect on how cultural differences and dissimilar value systems can affect communication
 • elaborate on and discuss a number of international and global challenges
 • elaborate on and discuss a selection of literature and factual prose from the period 1950 up to the present
 • analyse, elaborate on and discuss at least one lengthy literary work and one film
 • present a major in-depth project on a topic from International English or another subject from his or her own programme area and assess the process.
 

Stikkord: , , ,

Another digital lesson: searching, finding?

Today I wanted my students to (want to) learn about human trafficking. Quite early on, we listened to two stories about trafficking from the Access to International English web page (Cappelen). Then I had come up with some statements that were either true or false, or just partly true. I asked my students to pick from my list, and also to make a strategy: what was their plan on how to find relevant information? One of my aims was to show them how they can form statements and hypotheses in future projects.

These were my statements:

MOST VICTIMS OF TRAFFICKING ARE BETWEEN 35 AND 55 YEARS OLD

MOST TRAFFICKING IS LINKED TO SEX SLAVES / THE SEX INDUSTRY

POVERTY IS ALWAYS AT THE ROOT OF THIS PROBLEM

MOST VICTIMS OF TRAFFICKING ARE WOMEN

MOST TRAFFICKING TAKES PLACE FROM THE DEVELOPING WORLD TO THE INDUSTRIALIZED WORLD

TRAFFICKING CANNOT BE COMPARED TO SLAVERY

They probably spent a good 30 minutes on this task, and I believe they were fairly focused – some of them worked really hard, too. This topic can be quite shocking to some, and it is quite disturbing to discover what a huge problem this is, and how much of it is linked to sex abuse of children.

I believe it is very important to evaluate work methods and also check with students when they have completed tasks. Quite often, they want to let me know that they have learnt something, and more often than not this kind of searching leads us to more interesting stuff than just me talking about the topic. Therefore, after they had searched for information about trafficking, I asked them some questions:

1. What was your strategy? Did you consider how you wanted to pay attention or stay focused? Did you plan on how to search for information?

– To this question, most of my students said that they did not really have a plan, or they planned to google things. Some looked for particular words, some tried Scoop.it as I had suggested there might be some material there (one of my students rescooped one of my scoops) and one student said: «My strategy was to google words that may occour in texts about «Human trafficking». I payed attention to look for any words that includes human trafficking victims, and I looked for the word «age». My plan was to first google it, and then go from one side to another links that I may find on a page I was reading». Another student said that «I tried to search for both trafficking and slavery in the same sentence, to find some articles that could include and compare them both».

2. What did you want to find out about (human) trafficking?

Most students wanted to check out statement number 2.

3. What did you learn about human trafficking? Did anything surprise you?

«I learned that trafficking is a much wider problem that I though to begin with. It surprised me how many slaves there are today».

4. Suggest a question about trafficking that could be included in your test

Here are some good ones:

– Do you think trafficking is a global challenge? Why / why not?

– What are some consequences of human trafficking?

– What common traits does trafficking and slavery possess?

– What is human trafficing? How is it a problem on a global basis? Can you suggest any solutions?

Googlelikeaboss

Twitter showed me this one. As Twitter is «currently down for maintenance» (shocking!), I cannot give you the name of who tweeted this one.

 

 

 
1 kommentar

Skrevet av den 11. mars 2014 i Engelsk, Scoop

 

Stikkord: , ,

Attention and curation. An example from one of my lessons.

Since my lesson plans for my English lessons are written in English, this post simply has to be in English, too. I will give you parts of my lesson plan here, and I will add some student responses using quotation marks. The topic was «Child labour – a global challenge». 

Lesson plan:

Aims: to learn about Child labour as a global challenge, to use Scoop.it (curating texts, writing insights), and to pay attention to attention (digital habits). 15-20 minutes – attention span.

You need a piece of paper, a pen, a computer, and a text about Child labour (we use one from Global Paths called “Child labour in India”).

1. No computers, just pen and paper so far.

a) Your digital habits since last lesson. Write an insight about it. Also: what do you feel when holding your phone?

«I like my phone»

«I want to press the button»

«I feel nothing in particular»

«When I hold any phone I feel bored, like I have to perform a task»

“I feel that I am holding an information box – interesting”

“I feel calm”

“I love it”

“I feel in control of things”

“I feel safe”

“I feel like I am holding the world in my hand”

b) Who made your phone? What do you know about the products you use? (Most of them answered «someone in China»)

c) Text about Child labour. Some ideas on paper as we go along.

BREAK 3 minutes. You may check Facebook or whatever.

2. Computers up.

a) Child labour video:  http://www.youtube.com/watch?v=EJXfILoTEXQ

b) Rescoop the same video and write your insight (PC)

c) Question: Research “fair trade items” and information about this. Scoop a text and write your insight. (PC)

BREAK (physical this time, 5 minutes)

3. Still on computers

Read and rescoop the article from Guardin about Iphones made in China. Add your insight.

http://www.theguardian.com/technology/2013/jan/25/apple-child-labour-supply

BREAK 3 minutes. I urge you to check things you normally check. What did you do? Had anything happened?

“I had received a few messages”

“I checked my phone and talked to my friends”

“Since last time I checked, I had a new friend on an app”

“Since last time I checked, Instagram and Facebook was identical”

“I had a new comment on my profile picture and a new follower on Instagram”

“I got a new Snap”

4. Still on computers

a) Find another article of your choice that deals with child labour, what can be done about this, why or how this is a global challenge. Scoop and write insight.

b) Follow at least two other students on Scoop and check out what they have on their lists so far. Consider rescooping.

5. On paper: what are your thoughts so far about: – Your phone, child labour, attention, education.

Some thoughs on attention:

“I am good at paying attention as long as the topic is interesting”

“I am not that good at paying attention”

“I have learned that if I pick up my phone, it is hard to put it back down”

“My attention to class has been better than usual”

“My phone prevents me from paying attention”

What can we learn from this? I am not sure this is revolutionary, but I think that we are on the road towards something interesting here. Students must learn how they pay attention and how they behave online. My general impression was that although their concentration was highest when I read for them and they just wrote on paper, I also believe that their attention to their computer work was better than usual. Some of their scoop lists are now starting to grow; it is important that they actually write their insights as they add a text or a video.

 

Stikkord: , ,

20 Top Video Explanations to Help Teachers Become Tech Savvy ~ Educational Technology and Mobile Learning

See on Scoop.itnovelsiread

Bodil Hernesvold‘s insight:

Very good videos explaining how technology might work

See on www.educatorstechnology.com

 
 

Stikkord:

 
[Ragnspill]

Én blogg, én gamer, mange unyttige tanker

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

sprkprat.wordpress.com/

et populærvitenskapelig tidsskrift

Den digitale krukka

digitale hjelpemiddel i arbeid med elevar med store hjelpebehov

Digital profesjonsutvikling i engelskfaget

Praksiseksempler og refleksjoner

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

holyvolt

Oss i mellom, relasjoner og holdninger til hverandre

Using Civilization IV for Learning

Our experiences using the Civilization IV computer game to teach English, Norwegian and Social Science.

Connected Teaching and Learning

Education, school leadership, lesson plans, technology, 21st century skills

Thinking Out Loud

exploring connected learning

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Lena's (soon to be) digital classroom

A teacher/student's path towards digital competence in English

NPL-systrene

Det er viktig å satsa litt

annkir

Hvordan bli smartere med smart læring

mylifeasacynicalteacher

Some of thoughts on Education and the vagaries of politicians and managers.

skulebloggen

mine tankar om skule og framtid

Lektor Thomas

Realfagsundervisning og digitale tjenester

En høyskolelærers bekjennelser

Tor Haugnes betraktninger og gjøremål i bestrebelsene med å inspirere flest mulig studenter til å tilegne seg kunnskap om dagens samfunn!